Brikk – Happy holidays

Merry Christmas from us at Brikk!

Production Company

Brikk

Director

Brikk

Client

Brikk

Art Director

Brikk

Illustration

Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

Post Production

Brikk

Storyboard / Animatic

Brikk

Cel Animation

Darya Skripka
Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

Brikk julfilm
Brikk julfilm
Brikk julfilm
Brikk julfilm
BRIKK tomte skiss