facebookBrikk - Happy holidays | Brikk
[swedish] [english]

Happy holidays

Brikk

Merry Christmas from us at Brikk!

Credits

Production company

Brikk

Director

Brikk

Client

Brikk

Art Director

Brikk

Illustration

Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

 

Post Production

Brikk

Storyboard / Animatic

Brikk

 

Cel Animation

Darya Skripka
Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

Styleframes

Tillbaka Eller se relaterade arbeten!