facebook Brikk - Happy holidays | Brikk
[swedish] [english]

Play video

Happy holidays

Brikk

Merry Christmas from us at Brikk!

Credits

Production company

Brikk

Director

Brikk

Client

Brikk

Art Director

Brikk

Illustration

Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

 

Post Production

Brikk

Storyboard / Animatic

Brikk

 

Cel Animation

Darya Skripka
Sonya Filimonova
Mariyam Aulbekova

Styleframes

God Jul Animation
God Jul Animation
God Jul Animation
God Jul Animation